לקוחותינו

lakohotframesmall 

הסכם הרשאה/תנאים לשימוש באתר האינטרנט

הואיל: בן-סימון תעשיות אלומיניום בע"מ (להלן -החברה) מספקת באמצעות אתר אינטרנט זה (להלן האתר) www.bensimon.co.il מידע כללי, חדשותי וכלכלי אודות החברה, ומגוון מוצרים ושירותים המוצעים ע"י החברה לכל המבקר באתר לשם קבלת גישה למידע המסופק כאמור, ו/או לשם שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו (להלן - המשתמש);

והואיל:והמשתמש מעוניין לקבל גישה למידע האמור ו/או לשירות ו/או לשימוש באתר;

והואיל:והחברה מסכימה לספק למשתמש את המידע האמור ולאפשר לו את השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, הכול בכפוף לתנאים המפורטים להלן;

לפיכך, מוצהר ומוסכם בזאת בין החברה ובין המשתמש כלהלן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. הסכם זה מפרט את ההוראות על פיהן ניתנת גישה לשימוש באתר ע"י המשתמש. השימוש באתר ע"י המשתמש מהווה הסכמה והתחייבות מצידו למלא אחר כל ההוראות והתנאים המפורטים בהסכם זה.

3. המשתמש מצהיר ומסכים כי הוא קרא והבין את כל התנאים שלהלן, כי הוא מסכים להם ומתחייב לקבל על עצמו את כל ההתחייבויות הנוגעות לו על-פיהם ו/או הנובעות מהם, וכי הוא מבין, כי בכך הינו נכנס להסכם מחייב, בינו לבין החברה (להלן - ההסכם או הסכם זה).

4. החברה רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר והשעות בהן ניתן להשתמש באתר.

כמו כן, רשאית החברה, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת הסכם זה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יתאפשר השימוש באתר.

כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי ביצוע שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או לתוספות האמורים.

5. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. המשתמש לא יעביר אל האתר ו/או באמצעות האתר כל חומר שיש בו משום:

(א) פגיעה או הפרה עפ"י כל דין שהוא בזכויות החברה ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם;

(ב) עבירה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או בזכויות פרסום, גסות רוח, תועבה או אי נעימות כלשהי;

(ג) עידוד התנהגות המהווה עבירה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו;

בכל מקרה, החברה אינה ולא תהא אחראית לכל שימוש לרעה ו/או שלא כדין, שיבוצע ע"י המשתמש באמצעות האתר.

כמו-כן מובהר, כל שימוש באתר ע"י המשתמש אשר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של הסכם זה. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהחברה כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בהסכם זה.

6. המשתמש מתחייב לעשות באתר אך ורק שימוש אישי ולא מסחרי, זולת אם קיבל לכך הרשאה מפורשת מהחברה, במסגרת הסכם למתן שירותים שנחתם בין המשתמש לבין החברה. על המשתמש נאסר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, והתוכנה, שמקורם באתר זה.

7. האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתירה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להעביר, לקחת חלק בהעברה ו/או מכירה, להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת ו/או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, ו/או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו(download)(להלן –שליפה) לצורך שימושו האישי בלבד, או לשימוש הארגון בשמו הוא פועל, אך ורק במסגרת הסכם שירותים שנחתם בין הארגון לבין החברה. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה והצגה בלבד.

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו החברה. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ביצע ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר ו/או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על דפי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובתוכנו של האתר בכלל.

8. המשתמש אינו רשאי להעביר ממחשבו אל האתר(upload)חומר כלשהו המוגן באמצעות זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבל לשם כך את רשותו של בעל הזכות הרלוונטית מראש ובכתב. נטל הראיה באם חומר כאמור מוגן או אינו מוגן ע"י זכויות יוצרים כאמור, יחול על המשתמש בלבד. המשתמש יהא האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת חומר כלשהו ממחשבו לאתר. כל העברת חומר כאמור ממחשבו של המשתמש אל האתר, תחשב באופן אוטומטי כהצהרה של המשתמש לכך שבעליו של כל חומר שכזה העניק לחברה רשות ו/או רישיון, בלתי חוזרים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, להעתיק, לשנות, לפרסם, לתרגם ו/או להפיץ את החומר כולו או חלקו וכן לשלבו ביצירה קיימת, בכל דרך שהיא ובאמצעות כל מדיה ו/או טכנולוגיה עכשווית ו/או עתידית, זאת לכל אורך התקופה בה מוגן החומר האמור באמצעות זכויות יוצרים וכהתחייבות לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות ככל שיהיו כאלה, בכל מקרה שיתגלה שהצהרה כאמור לעיל אינה נכונה.

9. (א) המשתמש מודע לכך ומסכים, ששם המשתמש(user name)והסיסמה (password)אשר יינתנו לו במסגרת השירות הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לצד שלישי כלשהו (לרבות בני משפחה). יתר-על-כן, המשתמש מתחייב, שלא להעביר ו/או ליתן זכות שימוש ו/או רישיון גישה לצד שלישי כלשהו לשם המשתמש שלו ו/או לסיסמה שלו, ללא הרשאה של החברה, מראש ובכתב.

(ב) המשתמש מבין ומסכים כי הוא יהיה אחראי בלעדית לאבטחת שם המשתמש והסיסמה אשר ישמשו אותו לצורך קבלת גישה למידע המצוי באתר ו/או לצורך קבלת השירות והשימוש באתר והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על-מנת לשמור על שם המשתמש ועל הסיסמה בסוד, לרבות אי-שמירתם בזיכרון המחשב, לרבות באמצעות אופציית "זכור סיסמה"(remember password). כמו-כן מתחייב המשתמש לשאת בכל נזק ו/או. הוצאה, שייגרמו לו ו/או לחברה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעקבות השימוש בשם המשתמש ובסיסמה על-ידי גורם בלתי מורשה לכך.

(ג) המשתמש מתחייב שלא למכור ו/או להפיץ ו/או להשכיר ו/או להעביר את רשות הגישה שלו לשירות לצד שלישי כלשהו, ואף לא לעשות בהם כל שימוש מעבר לתנאי ההרשאה שקיבל מאת החברה.

10. (א) המשתמש מאשר כי ידוע לו שהחברה עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט, ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור, מעת לעת, על-מנת להגן על המידע.

(ב) למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש, שעל-אף האמצעים אותם נוקטת החברה לשם אבטחת המידע, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע, שבהם מצוי, בין השאר, גם מידע אודותיו. אשר-על-כן, המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים הרי שהוא פוטר אותה מכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו בעקבות פריצה ו/או חדירה כאמור, ובעקבות העברת מידע אודותיו לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מפריצה ו/או חדירה כזו.

11. המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השימוש באתר והתוכנות העומדות וכי אין לראות במידע המסופק (AS IS) בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, החברה ממליצה בזאת למשתמש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק ע"י ובאמצעות האתר.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר.

12. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 11 לעיל -

(א) החברה ו/או עובדיה, בעלי המניות שלה, הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר. למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין המידע שיקבל המשתמש במהלך השימוש באתר ובין המידע הרשום אצל החברה, יהיה המידע הרשום אצל החברה המידע המחייב.

(ב) המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.

(ג) המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, מנהליה, נושאי משרה בה, בעלי מניותיה, עובדיה והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר.

(ד) המשתמש מסכים ומבין כי במקרה ויפר את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תהיה החברה רשאית, מבלי לגרוע בזכויות נוספות העומדות לה על-פי כל דין ו/או עפ"י הסכם זה, לבטל לאלתר את רישיון הגישה של המשתמש למאגרי הנתונים שלה ו/או להפסיק את מתן השירות למשתמש לאלתר, וזאת ללא כל הודעה מראש.

13. תצלומים ו/או תרשימים של מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר, נועדו לצורך המחשה בלבד ואינם בגדר הצעה למשתמש. מובהר, כל הזמנה של שירות ו/או מוצר כלשהו באמצעות האתר, כפופה לחתימה של המשתמש על הסכם בנוסח המצוי במשרדי החברה ותנאיו הם אלו שיחולו על העסקה, לכשתיחתם כאמור.

14. החברה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל טעות בהזמנה של שירות ו/או מוצר באמצעות האתר, הנובעת או הקשורה עם ביצוע פעולה באתר, או בהקלדת נתונים כלשהם, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתמש באתר.

15. במקרה שאירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו או ימנעו בכל דרך שהיא, אספקה של שירות כלשהו באמצעות האתר, או אם בשל פעולות התלויות בכוח עליון תימנע הזמנה במועד של שירות ו/או מוצר שהוזמן באמצעות האתר, או אם יפגעו תקלות במערכת המחשוב ו/או התקשורת בהשלמת תהליך הזמנה, רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה (כולה או חלקה).

16. החברה לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות ספקי מוצרים, שמימוש השירותים כרוך בהסכמתם ו/או בפעולה שעליהם לנקוט.

17. בכל מקרה, גם אם ייקבע בפסק דין חלוט, כי נגרם נזק ישיר כלשהו למשתמש באיזה מן השירותים ו/או המוצרים שהוזמנו באמצעות האתר, סכום הפיצוי שתשלם החברה לא יעלה על ערך השירות או המוצר שרכש המשתמש ואשר בגינו הגיש את התביעה.

18. הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך בקשר עם הסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט בתל-אביב. על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

19. בשאלות או בעיות הקשורות באתר זה, ניתן לפנות לחברה 04-8410066.